Algemene Voorwaarden 1001webwinkels

Artikel 1. Algemeen

1.1 De huidge Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomst en offerte tussen 1001webwinkels en een tweede partij (Opdrachtgever), voor zover de partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk afstand genomen hebben van deze huidige Algemene Voorwaarden.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 1001webwinkels, voor de uitvoering waarvan door 1001webwinkels derden dienen te worden betrokken.

1.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 2. Offertes en afspraken

2.1 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

2.2 Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.3 Opdrachten dienen door de Opdrachtgever te worden bevestigd door ondertekening van de offerte cq. orderbevestiging. Indien de Opdrachtgever dit nalaat maar toch instemt met de opdracht (mondeling of via e-mail) dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

2.4 Afspraken die nadien worden gemaakt tussen Opdrachtgever en 1001webwinkels en die afwijken van de offerte zullen door 1001webwinkels worden bevestigd. Ook deze bevestiging dient ondertekend geretourneerd te worden Indien de Opdrachtgever dit nalaat maar toch instemt met de opdracht (mondeling of via e-mail) dan zal de inhoud van de afspraken als overeengekomen gelden.


Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 1001webwinkels zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat.

3.2 1001webwinkels voert deze werkzaamheden naar eigen inzicht uit, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Opdrachtgever en 1001webwinkels komen overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden.

3.3 De Opdrachtgever is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig is om de juiste en tijdige levering van de diensten mogelijk te maken, zoals het aanleveren van teksten, beeldmateriaal of andere noodzakelijke gegevens.

3.4 1001webwinkels kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het niet kunnen behalen van een bepaalde leverdatum. Bijvoorbeeld te laat leveren door ziekte is een geval van overmacht.

3.5 1001webwinkels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

3.6 De overeenkomst tussen 1001webwinkels en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.7 1001webwinkels heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 1001webwinkels dient hier Opdrachtgever altijd tijdig over in te lichten.

3.8 1001webwinkels is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.


Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1 1001webwinkels is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst 1001webwinkels ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van 1001webwinkels kan worden gevergd dat 1001webwinkels de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4.2 Voorts is 1001webwinkels bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 1001webwinkels kan worden gevergd.

4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 1001webwinkels op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 1001webwinkels de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4 Indien 1001webwinkels tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is 1001webwinkels gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is 1001webwinkels gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 1001webwinkels, zal 1001webwinkels in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 1001webwinkels extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij 1001webwinkels anders aangeeft.

4.8 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 5. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhindert, en die niet aan 1001webwinkels zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (índien en voorzover deze omstandigheden de nakomíng onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan díe van 1001webwinkels, een algemeen gebrek aan benodigde materialen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; níet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan 1001webwinkels afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

5.2 1001webwinkels heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat 1001webwinkels haar verbintenis had moeten nakomen.

5.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van 1001webwinkels opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakomíng van de verplichtingen door 1001webwinkels niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

5.4 Indien 1001webwinkels bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 6. Betaling en incassokosten

6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 1001webwinkels aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door 1001webwinkels aangegeven. 1001webwinkels is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger of lager is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3 1001webwinkels heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 1001webwinkels kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. 1001webwinkels kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.4 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 1001webwinkels verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien 1001webwinkels echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

7.2 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is 1001webwinkels ten alle tijden gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen.

7.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Opdrachtgever tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen en andere materialen of (digitale) bestanden, eigendom van de Opdrachtgever, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

7.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch 1001webwinkels jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

7.5 Het door 1001webwinkels geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.


Artikel 8. Garanties, klachten en vrijwaring

8.1 De door 1001webwinkels te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde Algemene Voorwaarden – 1001webwinkels garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de Algemene Voorwaarden die daaraan gesteld worden. 1001webwinkels kan in dat geval andere garantie- en andere Algemene Voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een op dat moment afgesproken periode na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door 1001webwinkels verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

8.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van 1001webwinkels, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar 1001webwinkels geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

8.4 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan 1001webwinkels te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan 1001webwinkels te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat 1001webwinkels in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient 1001webwinkels in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.5 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij 1001webwinkels opdracht gegeven heeft.

8.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van 1001webwinkels daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

8.8 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

8.9 De opdrachtgever vrijwaart 1001webwinkels voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 1001webwinkels is niet aansprakelijk voor: fouten of tekortkomingen in het door de opdrachtgever verstrekte materiaal of het niet (tijdig) leveren hiervan, fouten of tekortkomingen van de door de opdrachtgever ingeschakelde derden, fouten of tekortkomingen in offertes van drukkers of toeleveranciers, fouten of tekortkomingen in het ontwerp/tekst/gegevens die door de opdrachtgever reeds zijn goedgekeurd, fouten of tekortkomingen in het geleverde druk- of productiewerk.

9.2 1001webwinkels kan geen garanties geven op kleur. Kleurafwijkingen (met eerder besteld drukwerk) kunnen ontstaan. 1001webwinkels is hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk.

9.3 Een kleurenprint van Opdrachtgever cq. kleuren op beeldscherm, kunnen nimmer en nooit als kleurreferentie beschouwd worden. Print- of digitale proeven dienen dus enkel en alleen om de lay-out, tekst en beeld van het ontwerp te controleren en deze akkoord te geven.

9.4 1001webwinkels is uitsluitend aansprakelijk voor de aan haar toerekenbare, directe schade. Indirecte schade, zoals gederfde winst, externe door opdrachtgever gemaakte kosten, vergane gegevens of materialen zijn uitgesloten.

9.5 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.6 Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht, ook indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk van bedrijfsnaam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

9.7 1001webwinkels is niet aansprakelijk voor directe schade.

9.8 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 1001webwinkels aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 1001webwinkels toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. 1001webwinkels is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatíe geldt als vertrouwelijk als dít door de andere partij is medegedeeld of als dít voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 11. Hosting en domeinnaam

11.1 Hosting diensten hebben altijd een contractduur van minimaal 1 jaar tenzij anders overeengekomen.

11.2 Opzegging van een overeenkomst moet minimaal 2 maanden voor het beëindigen van een contract periode schriftelijk worden opgegeven aan 1001webwinkels. Opzeggingen dienen altijd voorzien te zijn van een geldige handtekening. De bewijslast van ontvangt van de opzegging ligt bij de Opdrachtgever. 1001webwinkels zal op verzoek Algemene Voorwaarden – 1001webwinkels de opzegging bevestigen. In alle andere gevallen wordt het contract opnieuw aangegaan met een nieuwe contract periode van 1 jaar.

11.3 Bij beëindiging van het contract worden alle gegevens permanent verwijderd en ligt de verantwoordelijkheid bij de Opdrachtgever.

11.4 Bij het verhuizen van een domeinnaam naar een andere registrar, dient Opdrachtgever minimaal 7 werkdagen voorafgaande van de verhuizing 1001webwinkels op de hoogte te brengen.

11.5 In geval bij een verhuizing authorisatiecodes worden verstrekt en/of domain- unlocking moet plaatsvinden, zal 1001webwinkels altijd meewerken en dergelijke verzoeken binnen 7 werkdagen uitvoeren, tenzij er een betalingsachterstand of overtreding is ontstaan.


Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 1001webwinkels partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Wiens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 De rechter in de vestigingsplaats van 1001webwinkels is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft 1001webwinkels het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 13 – Identiteit van de ondernemer

Ondernemer: Astrid van Zanten-Schell

Bedrijfsnaam: 1001webwinkels

Vestigingadres:

Deldensestraat 128

7471 KZ Goor (Overijssel)

Nederland

Telefoonnummer: 0547 273 949

E-mailadres: info@1001webwinkels.nl

KvK-nummer: 30207315

Btw-identificatienummer: NL002005144B45